Algemene Voorwaarden

De website humanexcellence.be (hierna “Website”) wordt ter beschikking gesteld door HUMAN EXCELLENCE BV, met maatschappelijke zetel te 3010 Leuven (België), Heidebergstraat 262, met ondernemingsnummer 0892.755.336, BTW nummer BE 0892.755.336 (“Human Excellence”, “ons” of “wij” of enige andere soortgelijke uitdrukking).

Deze algemene voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Website en op elke opdracht of levering van diensten en/of goederen door Human Excellence (“Diensten”).

Deze Diensten hebben betrekking op coaching en training op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, relaties, leiderschap, enz.

Deze Voorwaarden vormen, samen met het Privacybeleid en Cookiebeleid, een bindende overeenkomst tussen Human Excellence enerzijds en de gebruiker van de Website en/of klant van de Diensten anderzijds (“Gebruiker”, “Klant”, “uw” of “u” of enige andere soortgelijke uitdrukking).

In geval van vragen of eventuele klachten kan u ons bereiken via info@humanexcellence.be. Wij trachten zo snel mogelijk, en minstens binnen de 14 dagen, uw vraag of klacht te beantwoorden.

1. Aanvaarding van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van de Website aanvaardt de Gebruiker de Voorwaarden.

Door gebruik te maken van de Diensten aanvaardt de Klant uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk de toepassing van deze Voorwaarden.

Indien u de Voorwaarden (of een deel ervan) niet begrijpt, of bij het lezen van de Voorwaarden niet akkoord gaat met (een deel van) de inhoud ervan, wordt u verzocht geen gebruik te maken van de Website en/of Diensten.

2. Diensten

2.1 Aanbod / Offerte

Na een persoonlijk gesprek met de Klant kan Human Excellence vrijblijvend een aanbod doen voor Diensten. De Klant kan hier al dan niet op ingaan.

2.2 Aankoop / Overeenkomst

Van zodra de Klant zijn akkoord geeft op het aanbod, wordt een Overeenkomst ondertekend tussen beide partijen en wordt een factuur opgemaakt conform de Overeenkomst.

In de Overeenkomst worden volgende zaken vermeld: doel van de Overeenkomst, inhoudelijke onderwerpen, prijs, duur, praktische afspraken, verantwoordelijkheden, rechten en plichten.

2.3 Facturatie en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle prijzen en bedragen steeds exclusief BTW.

De facturen van Human Excellence zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldatum die vermeld is op de factuur. Betalingstermijnen worden slechts toegestaan na uitdrukkelijk en geschreven akkoord van Human Excellence. Elke betwisting van enige factuur dient uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen door de Klant schriftelijk aan Human Excellence te worden overgemaakt, op straffe van verval.

Voor elke onbetaalde factuur of elk openstaand bedrag zal van rechtswege, zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd zijn van 8% op jaarbasis, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand zal worden beschouwd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog openstaande bedrag met een minimum van €75.

In geval van niet tijdige betaling of niet-naleving van de betalingsvoorwaarden, worden alle openstaande facturen en schulden van de Klant onmiddellijk opeisbaar. Human Excellence behoudt zich verder ook het recht voor om elke dienstverlening ten aanzien van de Klant te staken of op te schorten tot de volledige betaling van de openstaande bedragen, of om de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Human Excellence op schadevergoeding.

Tijdige betaling van de facturen geeft al een eerste indicatie voor de vertrouwensband die we in onze samenwerking aangaan. Human Excellence behoudt zich het recht om verdere samenwerking te weigeren na laattijdige betalingen.

2.4 Uitvoering van de Overeenkomst

De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte en relevante informatie. De Klant blijft verantwoordelijk voor eender welke actie die hij/zij al dan niet onderneemt, gebaseerd op wat er besproken werd tijdens een sessie. Human Excellence is niet verantwoordelijk voor de consequenties van het nemen van actie of niet door de Klant. De Klant verklaart constructief te willen meewerken om een veranderingsproces op lange termijn na te streven. In het coaching traject komen ups en downs voor. Dit hoort bij het proces. In geval van twijfels of vragen kan de Klant Human Excellence bereiken op werkdagen.

Human Excellence heeft beroepsgeheim. Alle gesprekken en documenten die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden overgemaakt, worden door de Klant en Human Excellence strikt vertrouwelijk behandeld, tenzij dit gevraagd wordt door de wet, er informatie wordt gegeven die derden kan schaden (levensbelang) of wanneer de Klant zijn schriftelijke toestemming verleent. Human Excellence zal nooit informatie, die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gegeven wordt, gebruiken voor eigen voordeel.

2.5 Bedenktermijn, annulatievoorwaarden en beëindiging

De Klant heeft een uiterlijke bedenktermijn van 15 dagen die ingaat vanaf de dag die volgt op de ondertekening van de Overeenkomst. Eventueel betaalde bedragen worden bij stopzetting binnen de bedenktermijn zonder kosten terugbetaald. De bedenktermijn stopt voortijdig in geval de Klant binnen de 15 dagen volgend op de ondertekening van de Overeenkomst de vervolgafspraak laat doorgaan.

Bij annulatie van de Overeenkomst na de bedenktermijn is geen terugbetaling voorzien.

De Klant kan te allen tijde met onmiddellijke ingang een einde maken aan de Overeenkomst mits kennisgeving via email aan Human Excellence.

3. Uw gebruik van de Website en de Diensten

U mag de Website en de Diensten enkel gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en op een wijze die in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten en het gebruik dat een normaal omzichtig en zorgvuldig persoon ervan zou maken.

4. Bescherming van persoonsgegevens en privacy

Waar persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, hecht Human Excellence bij de behandeling van die persoonsgegevens het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Gelieve ons Privacybeleid en Cookiebeleid hieromtrent na te lezen.

In het kader van monitoring verzamelt en verwerkt Human Excellence informatie met betrekking tot het gebruik van de Website. Monitoring is erop gericht duidelijkheid te verkrijgen omtrent het gebruik van de Website zodat onder meer tijdige bijsturing kan plaatsvinden en aan de behoefte van Gebruikers kan worden voldaan. Voor deze monitoring zal op populatieniveau, dus niet op het niveau van de individuele Gebruiker, informatie worden verzameld. Deze geanonimiseerde gegevens worden apart opgeslagen van de gegevens die Gebruikers invoeren.

5. Intellectuele eigendom

Alle informatie van Diensten en op de Website, daaronder begrepen alle blogs, teksten, documenten, foto’s, films, beelden, data, benamingen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen die op de Website en/of Diensten voorkomen (de “Informatie”), is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Human Excellence.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Human Excellence de Informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die de intellectuele eigendomsrechten van Human Excellence schendt.

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Informatie of delen ervan niet reproduceren (behalve zoals hiervoor vermeld), publiceren, overdragen, distribueren, weergeven, uitvoeren, aanpassen of wijzigen, noch afgeleide werken maken van de Informatie of deze verkopen of exploiteren.  Evenmin mag u de Informatie of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.

Bepaalde merken, handelsnamen, geregistreerde handelsmerken en logo’s die op de Website en in de Informatie worden gebruikt of weergegeven, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde merken en handelsnamen van Human Excellence of derden. Niets op de Website mag worden uitgelegd als zou er, impliciet, uitdrukkelijk of anderszins, een recht of licentie aan u verleend zijn tot gebruik van een merk, handelsnaam of van logo’s op de Website of in de Informatie.

We behouden ons het recht voor op te treden (daaronder begrepen het nemen van juridische stappen) tegen elke inbreuk op het voorgaande of elk ander onderdeel van de Voorwaarden door welke partij dan ook.

6. Dienstverlening

Human Excellence tracht de informatie op de Website zo goed mogelijk up-to-date te houden. Desalniettemin kan het voorkomen dat weergegeven informatie niet langer accuraat, volledig of anderszins incompleet is. Alhoewel u ons hierop attent kan maken, waarna wij de mogelijkheid hebben om deze informatie aan te passen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

We doen er verder alles aan om de Website te beschermen en te beveiligen met alle redelijke middelen en om eventuele ongemakken als gevolg van technische fouten zo veel als mogelijk te beperken. We kunnen echter niet uitsluiten dat dergelijke fouten voorkomen, en zijn er dan ook niet aansprakelijk voor.

Human Excellence zal alles doen wat redelijk mogelijk is om de Website te beschermen tegen computervirussen en andere malware.  Rekening houdend met de aard van deze gevaren, erkent u echter dat we geen absolute bescherming kunnen bieden en dat u zelf alle benodigde maatregelen zal nemen om uw eigen apparatuur of programma’s te beschermen.

7. Aansprakelijkheid

Elke klacht of opmerking met betrekking tot de Diensten vanwege Human Excellence dient uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk door de Klant aan Human Excellence te worden overgemaakt. De formulering van een klacht zal de Klant geenszins ontslaan van diens betalingsverplichting.

Het feit dat Human Excellence een klacht in ontvangst neemt, betekent geenszins dat Human Excellence deze aanvaardt of erkent. Wanneer de Klant tijdig en terecht een gebrek in een product, dienst of opdracht meldt, zal Human Excellence zelf de keuze hebben om dit gebrek zelf te corrigeren of recht te zetten, dan wel om de Klant een compensatie of vergoeding toe te kennen.

Human Excellence kan enkel aansprakelijk zijn voor schade waarvan is aangetoond dat deze het directe gevolg is van een aan Human Excellence toerekenbare tekortkoming.

De aansprakelijkheid van Human Excellence ten aanzien van de KIant is in ieder geval beperkt tot maximaal de prijs of het bedrag (exclusief BTW) van de concrete opdracht in het kader waarvan het schadegeval zich heeft voorgedaan. Indirecte en gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot winstderving, verlies van data, documenten of informatie, enz., zijn steeds uitgesloten.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet is Human Excellence in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, verlies van tijd, emotionele schade, verlies van mogelijkheden, verlies van gegevens, verlies van winst, enz.) die direct of indirect in verband staat met het gebruik van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot acties die u heeft ondernomen als een gevolg van de Informatie die beschikbaar was of is op de Website, de onmogelijkheid om de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie niet accuraat of volledig is enz.

8. Overdracht

Geen der partijen zal haar rechten of verplichtingen onder de overeenkomst overdragen aan enige derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de andere partij.

9. Overmacht

In geval van overmacht, d.i. een plotse gebeurtenis buiten de wil van partijen om die de uitvoering van de verbintenissen van een partij redelijkerwijze onmogelijk maakt, zullen de tekortkomingen aan de verbintenissen te wijten aan deze overmacht niet toerekenbaar zijn aan de in gebreke blijvende partij.

De partij die zich op overmacht beroept, zal de andere partij zo snel als redelijkerwijze mogelijk en schriftelijk op de hoogte stellen van de overmachtssituatie.

De verbintenissen in kwestie die door de overmachtssituatie redelijkerwijze onmogelijk worden, zullen worden opgeschort zolang de overmachtssituatie duurt.

10. Wijzigingen

Human Excellence heeft steeds het recht om de Voorwaarden te wijzigen en zal de Klant hier telkens van verwittigen per e-mail, voorafgaand aan de inwerking treding van de nieuwe Voorwaarden.

11. Algemene bepalingen

Het is uw verantwoordelijkheid na te gaan welke lokale, internationale wetten, statuten, regelgevingen en voorschriften (inclusief eisen voor minimale leeftijd) van toepassing zijn en u hieraan te houden.

Als een onderdeel van deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig of niet-afdwingbaar zou worden geacht door een bevoegde rechtbank of rechtsprekende autoriteit, zal dit onderdeel niet toepasselijk zijn zonder evenwel afbreuk te doen aan de andere bepalingen van de betreffende Voorwaarden, en de ongeldige of niet-afdwingbaar geachte bepaling zal worden vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

Als we/u de rechten niet geheel of gedeeltelijk uitoefenen/uitoefent of we/u een overtreding van de Overeenkomst laten/laat varen, wordt latere uitoefening van dat recht door ons/u niet voorkomen noch nemen we/neemt u geen afstand van het recht om op te treden tegen latere overtredingen van dezelfde of een andere bepaling van de Overeenkomst.  Onze/uw rechten en rechtsmiddelen onder de Overeenkomst zijn cumulatief, en de uitoefening van een recht of rechtsmiddel beperkt onze/uw rechten voor het uitoefenen van enig ander recht of rechtsmiddel op geen enkele wijze.

12. Toepasselijk recht en bevoegdheid

De Voorwaarden en elk geschil dat ontstaat uit of verband houdt met de Voorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgische recht.

Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze Voorwaarden zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Leuven (België).

Laatste update: 22/06/2023